22/11/52

ถึงนักศึกษาทุกท่าน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่าน

อยากจะให้นักศึกษาใช้เว็บนี้เป็นสื่อสำหรับการศึกษาจริงๆ ครับ อะไรที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ในรายวิชาที่ผมบรรยาย  ขอให้นักศึกษาขยัน ตั้งใจในการเรียนทุกวิชา  และที่สำคัญเป็นคนดี  


ภาคเรียนที่ 2/2555
พุทธศาสนามหายาน BU 5009 ห้อง 401 และ 404
มิลินทปัญหา PH 1025 


ภาคการศึกษา 1/2555 

พุทธศาสนามหายาน (รวมหลายสาขาวิชา) (ภาคปกติ)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ภาคพิเศษ) วิชาที่เคยบรรยาย

1. วิชา การพัฒนาหลักสูตร 
2. วิชา การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา HU 2008
3. วิชา การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ED 2042
4. วิชา การแปลอังกฤษ HU 2011
5. วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ HU 2013
6. พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย (ภาคฤดูร้อน)

ปีการศึกษา 1/2553

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน ปี 4 ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2/2553หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา 
 ภาคปกติการประเมินผลการเรียนรู้ ภาคพิเศษ
ภาค Summer พ.ศ. 2554
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 GE 2021BU 5010 ศาสนศึกษา  (Religious Studies)
ภาคปกติ พ.ศ. 2554ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 GE 2020
ภาคพิเศษ พ.ศ. 1/25541. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

 GE 2021 ชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน) สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
2.  พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์ BU 5015 ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย/การศึกษาปฐมวัย
3. การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ED 1003 ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา การประถมศึกษา
4. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ED 2009 ชั้นปีที่ ๓ การศึกษาปฐวัย

ภาคพิเศษ 2/2554

วิจัยเบื้องต้น การประเมินผลการเรียนรู้
โปรแกรมม SPSS 16  ส่วนที่หนึ่งโปรแกรมม SPSS 16  ส่วนที่สอง

(ลง ส่วนที่หนึ่งก่อน จากนั้นลงส่วนที่สอง โดยเลือกรายการ Repair)

โครงการที่กำลังดำเนินการ (ปิดแล้ว) 

 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ
เตรียมจะจัดพิมห์หนังสือ (กำลังปรับปรุงเนื้อหา)

เรื่อง
I'LL  BE  A BETTER MAN  (ภาษาอังกฤษ)
คลังบทความของบล็อก